Direktör’den

Günümüzde yükseköğrenim gören bireyler teknolojinin odağında, dijital çağda doğup onunla büyüyen ve onu yaşamlarının bir parçası haline getiren bir kuşağın temsilcileridirler. Dijital yerliler olarak adlandırılan bu bireyler, hayatlarındaki her bir tecrübeyi teknoloji odaklı yaşamayı tercih etmektedirler. Şüphesiz insan hayatının uzun bir dönemi eğitime adanmaktadır. Bu noktada, bu bireylerin eğitim hayatlarının da teknoloji ile desteklenmesi daha etkili, verimli ve zevkli eğitim almalarını sağlayacaktır.

Eğitim ortamında uzun yıllar boyunca önemli bir yere sahip ders kitapları ve klasik yöntemlerle eğitim, dijital yerliler olarak adlandırılan, bilgi çağı öğrencileri için yüksek motivasyonu sağlama konusunda yeterli olamamaktadır. Değişen ve gelişen koşullar karşısında öğrenenlerin gereksinim duydukları somut ve alternatif yaşantıları yeterli ölçüde sağlamak için yeni, zengin ve etkileşimli eğitim ortamlarının kullanılmasına gereksinim vardır. Multimedyanın kullanımı, sıradan bir kitap yerine hareketli, etkileyici ve öğrenenlerin motivasyonunu artırıcı bir eğitim ortamı oluşmasını sağlamaktadır. Eğitim; animasyon, simulasyon, video, metin ve çarpıcı görseller ile desteklenerek çok daha etkin bir şekilde sunulabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, öğrenmeyi pasif bir olgu olmaktan çıkarıp öğrencide keşif, heyecan ve ilgi uyandıran, onların eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunan yöntemler sunmaktadır. Bu da daha kaliteli bir öğretime imkân tanımaktadır.

TEDÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi (CTL), eğitimdeki en yenilikçi yöntem ve teknolojileri işe koşarak öğrencilerin daha etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlamak ve eğitmenlerin performanslarını artırmak adına tüm üniversite ve fakültelerle işbirliği içerisinde çalışmayı ilke edinmiştir. Yenilikçi, yapılandırmacı, bireyselleştirilmiş, 7/24 eğitim ve hayat boyu öğrenme yaklaşımlarını destekleyecek özgün projelerle konusunda lider olmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla atacağımız her adımda öğrenci ve öğretim elemanlarımıza destek olmak arzusundayız. Başarı dileklerimizle, her zaman yanınızdayız.

Doç. Dr. Meltem Huri Baturay