İzlence Yazma

İzlence (syllabus) yükseköğretimde özellikle Bologna süreciyle birlikte üzerinde dikkatle durulan hususlardan biri olmuştur. Gramer temelli izlence, sözcük temelli izlence, beceri temelli izlence, görev temelli izlence vb. birçok türü olan izlence esasen öğretim üyesi ile öğrenci arasında oluşturulan ve öğretim süreci sonunda öğrencinin neleri yapabileceğini gösteren bir yol haritası ve kontrattır. Temel olarak izlencede bulunması beklenen başlıklar kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirmedir. Öğrenci hangi kazanımı hangi içerik ile hangi öğrenme yöntemleri ve materyalleri kullanarak elde edecek ve bu kazanımlar hangi ölçme-değerlendirme yöntem ve teknikleri ile değerlendirilecek sorularının yanıtları izlencenin ana iskeletini oluşturmaktadır. İzlenceler oluşturulurken gözden kaçan önemli bir husus kazanımların hemen hepsinin yalnızca bilişsel becerilerden oluşması ve aynı şekilde hemen hepsinin alt düzey becerilerden oluşmasıdır. Bir izlencenin yaklaşık 14 haftalık bir dönemi kapsadığı düşünüldüğünde duyuşsal boyutun ve üst düzey bilişsel becerilerin ihmal edilmemesi gereği açıktır. Paylaşmak, tutum sergilemek, eleştirmek, değerlendirmek, etkilemek, savunmak, ilişkilendirmek, sorgulamak vb. fiillerin kazanımlarda yer alıp almadığı kontrol edilerek duyuşsal özelliklerle ilgili çıkarımda bulunulabilir. Diğer yandan gerek içerik seçiminin gerekse öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirmenin kazanımlarla tutarlı olması gerektiği unutulmamalıdır. İzlence belirli bir ders kitabının ya da öğretim materyalinin önceden belirli olan konuları için kazanım yazmak olmadığı gibi aynı şekilde bu içerik için değerlendirme ölçütleri ortaya koymak anlamına de gelmemektedir. Aksine, izlencede önemli olan öncelikle kazanımların belirlenmesi, daha sonra bu kazanımlar için uygun içeriğin ve öğrenme yaşantılarının seçimidir. Kazanımlarla değerlendirme ölçütlerinin tutarlılığını göstermek için bir belirtke tablosu oluşturulması da önerilmektedir. İzlence yazmayla ilgili kapsamlı bilgilere link 1 ve link 2 adreslerinden ulaşılabilir. TEDÜ'de kullanılmakta olan örnek bir izlenceye link 3' ten ulaşılabilir. İzlence yazımıyla ilgili ölçütlerin yer aldığı belgeye link 4'ten ulaşılabilir.